Definities

 1. Natuurlijk te paard: Natuurlijk te paard, gevestigd te Alteveer gn onder KvK nr. 72405295.
 2. Klant: degene met wie Natuurlijk te paard een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Natuurlijk te paard en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Natuurlijk te paard.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Dienstverlening

Indien men deelneemt aan een buitenrit, les of training of een door natuurlijk te paard georganiseerd evenement of andere activiteit gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Natuurlijk te Paard gaat ervan uit dat men de voorwaarden heeft doorgelezen.

Veiligheid

Indien men deelneemt aan een activiteit waarbij gewerkt wordt met paarden en/of pony’s is het dragen van een veiligheidscap verplicht. Ook bij grondwerk, dubbele lijnen, loswerken, trailerladen, schrik en/of obstakeltraining en het desensibiliseren van een paard/pony.

Natuurlijk te paard is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade die optreden voor, na of tijdens de acitiviteiten. Natuurlijk te paard is verzekerd en de deelnemer dient te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering.

 

Annulering

Gelieve een activiteit minimaal 24 uur voor aanvang van de activiteit af te zeggen. Indien in een korter tijdsbestek wordt afgezegd brengt Natuurlijk te paard 50% van de activiteit in rekening. Indien er een groepsactiviteit is georganiseerd en deze wordt geannuleerd door Natuurlijk te Paard worden de betaalde gelden terugbetaald.

 

Betaling

Activiteiten kunnen vooraf betaald worden ter plaatse via pin of contant. Bestellingen via de website kunnen betaald worden via de website of contant betaald  bij persoonlijke afgifte.

 

 

Prijzen

Alle prijzen die Natuurlijk te paard hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 1. Alle prijzen op die Natuurlijk te paard hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Natuurlijk te paard te allen tijde wijzigen.
 2. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Natuurlijk te paard niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Natuurlijk te paard vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Natuurlijk te paard, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Natuurlijk te paard heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 6. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Natuurlijk te paard prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

WEBSHOP

Betalingen en betalingstermijn

 1. Natuurlijk te paard behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Natuurlijk te paard gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Natuurlijk te paard.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Natuurlijk te paard zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Natuurlijk te paard op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

  

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Natuurlijk te paard te verrekenen met een vordering op Natuurlijk te paard.

 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Natuurlijk te paard blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Natuurlijk te paard op grond van wat voor met Natuurlijk te paard gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Natuurlijk te paard zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Natuurlijk te paard een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Natuurlijk te paard het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Natuurlijk te paard, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Natuurlijk te paard het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Natuurlijk te paard kan tegenwerpen.

Levertijd 

 1. De door Natuurlijk te paard opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Natuurlijk te paard.

 

Transportkosten  

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Natuurlijk te paard niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Natuurlijk te paard, bij gebreke waarvan Natuurlijk te paard niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Natuurlijk te paard enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Ruilen 

 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
 • het product is nog niet gebruikt

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Natuurlijk te paard voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Natuurlijk te paard heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Natuurlijk te paard tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Natuurlijk te paard tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Natuurlijk te paard.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Natuurlijk te paard de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Natuurlijk te paard redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom 

 1. Natuurlijk te paard behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Natuurlijk te paard (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Vrijwaring 

De klant vrijwaart Natuurlijk te paard tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Natuurlijk te paard geleverde producten en/of diensten.

 

Aansprakelijkheid Natuurlijk te paard

 1. Natuurlijk te paard is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Natuurlijk te paard aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Natuurlijk te paard is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Natuurlijk te paard aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Wijziging van de overeenkomst  

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Natuurlijk te paard is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Natuurlijk te paard zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Natuurlijk te paard bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Natuurlijk te paard is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 25 april 2021.

©NatuurlijktePaard